หน้าหลัก

slide_wankroo
slide_act_krusomkiat_1
slide_act_krusomkiat_2
slide_act_krusomkiat_3
slide_act_r9_1
slide_act_loygratong
slide_act_rong_1
slide_act_burapa_3
slide_act_burapa_2
slide_krupranee&puengpen_1
slide_krupranee&puengpen_2
slide_krupranee&puengpen_3
slide_krupranee&puengpen_4
slide_act_krutoy
slice_act_scout
slide_act_new_year
slide_act_teacher_65
slide_act_teacher_65_1
slide_act_teacher_65_2
slide_act_anti_drug
slide_act_scout_m
slide_act_waikroo_3
slide_act_wat
slide_act_r6
slide_act_waikroo_1
slide_act_waikroo_2
slide_act_r10
slide_act_r10_1
slide_act_r10_2
slide_act_gasian_1
slide_act_gasian_4
slide_act_gasian_5
slide_act_gasian_6
slide_act_gasian_7
slide_act_gasian_8
slide_act_gasian_3
slide_act_gasian_2
previous arrow
next arrow

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านธารนพเก้า
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
:: พรบ+จัดซื้อจัดจ้าง+ประกาศราชกิจจา+24+กพ+2560
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง+พศ2560
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง+ว่าด้วยเงินเพิ่ม
:: แนวทางปฏิบัติในระบบ+e-GP
:: คู่มือขั้นตอนจัดทำร่าง+-+บริหารสัญญา+(V.2)
:: คู่มือ+e-Market+กรณี+Thai+Auction+(V.2)
:: คู่มือจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_08-02-2562
:: คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
:: คู่มือวิธีคัดเลือก
:: คู่มือe-Bidding-สำหรับหน่วยงานของรัฐ
:: โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
:: พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
:: ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของ
:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว20 ลว 9 ธ.ค.59
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลว 5 ก.ค. 60
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว5 ลว 12 เม.ย.54
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 - ว17 ลว 30 ก.ย. 52
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว24 ลว 28 ธ.ค.59
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ต.ค. 61
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลงวันที่ 28
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
:: แผนการจัดการเรียนรู้
::: แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
::: แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
::: แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
:: โครงการแนะแนวอาชีพ
::: การปลูกผักกางมุ้ง
::: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
::: การปลูกผักสวนครัว
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 : แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในการป้องกันทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 :  มาตการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 :  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

SK1 CAI สู่มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ
มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
:: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
:: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพเด็ก
:: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
:: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
:: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพเด็ก
:: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
:: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
:: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพเด็ก
:: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
:: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
:: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: องค์ประกอบที่ 5 คุณภาพเด็ก
:: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง

::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง

::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง

::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง

::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง

::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง

::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง

::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง

::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง
::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เอกสารประกอบการประเมินตนเอง

::: องค์ประกอบที่ 1 บรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
:: 1.1 บรรยากาศและสภาพห้องเรียน
:: 1.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า           2019

:::องค์ประกอบที่ 2 จิตวัญญาณความเป็นครูและการบริหารจัดการชั้นเรียน
:: 2.1 บคลิกภาพของครู
:: 2.2 เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู
:: 2.3 ตระหนักรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นแบบอย่างที่ดี

::: องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
:: 3.1 การวางแผนการจัดกาเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
:: 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
:: 3.3 การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
:: 3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

::: องค์ประกอบที่ 4 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
:: 4.1 สื่อเทคโนโลยีและนววัตกรรมการจัดการเรียนรู้

::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
:: 5.1 ความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
: 5.1.1 กระบวนการพัฒนาทักษะะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
: 5.1.2 ทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่่อการสื่อสารสู่การเป็นนักอ่าน นักเขียน
: 5.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในระดับ "ดี" ขึ้นไป
:: 5.2 ความสามารถในการคิดคำนวณ
: 5.2.1 กระบวนการพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ
: 5.2.2 ทักษะการคิดคำนวณที่เชื่อมโยงสู่นักคิด(คำนวณ)
: 5.2.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดคำนวณตามระดับชั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.3 ทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.1 กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
: 5.3.2 ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
: 5.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดขั้นสูงระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
: 5.4.1 กระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอ้ังกฤษเพื่อการสื่อสร
: 5.4.2 ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและข้อมูลจังหวัดสระแก้วของนักเรียน
: 5.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะภาษาอ้งกฤษเพื่อการสื่อสารระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.5 การจัดการเรียนรู้ประว้ัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
: 5.5.2 ทักษะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสระแก้วของผู้เรียน
: 5.5.3 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สระแก้ว ตามระดับขั้นในระดับ"ดี"ขึ้นไป
:: 5.6 ความสามารถ้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อการจัดการเรียนรู้
: 5.6.1 กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)
: 5.6.2 ผู้เรียนมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)เพื่อเสนออัตลักษณ์จังหวัดสระแก้ว
: 5.6.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ระดับ"ดีขึ้นไป"
:: 5.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
: 5.7.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
:5.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะตามที่กำหนดในหลักสูตรเหมาะสมตามระดับขั้น
:: 5.8 ผลสัมฤธิ์ทางการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.1 กระบวนการดำเนินงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
: 5.8.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผลสอบของหน่วยงานทางการศึกษา
:: 5.9 การพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
: 5.9.1 กระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนทุกช่วงชั้น
5.9.2 ทักษะอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากผลิตผลท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
5.9.3 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
:: 5.10 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบ้ติ
: 5.10.1 กระบวนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
: 5.10.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมตามที่โรงเรียนกำหนดสอดคล้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10
: 5.10.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตสังคม จิตสาธารณะตามเหมาะสมตามช่วงวัย

::: องค์ประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.1 ความสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ
:: 6.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 6.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 6.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รัับ
:: 6.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 6.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 6.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ
:: องค์ประกอบที่ 7 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 2 การบริหารและการจัดการ

การบริหารและการจัดการ
::: องค์ประกอบที่ 1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนด
:: 1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนด
::: องค์ประกอบที่ 2 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
:: 2.1 ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
:: 2.2 พัฒนานวัตกรรมการบริหารโดยยึดหลักภูมิสังคมของจังหวัดสระแก้ว
::: องค์ประกอบที่ 3 การบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้
:: 3.1 การบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
::: องค์ประกอบที่ 4 องค์กรแห่งความสุข ครูและบุคลากรมืออาชีพและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
:: 4.1 ครูและบุคลากรมืออาชีพและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
:: 4.2 การสร้างองค์กรแห่งความสุข(Happy Workplace)
::: องค์ประกอบที่ 5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
:: 5.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และมีความปลอดภัย
:: 5.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
::: องค์ประกอบที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
:: 6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
::: องค์ประกอบที่ 7 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียน
:: 7.1 ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ
:: 7.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 7.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 7.4 ผลดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รับ
:: 7.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 7.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 7.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ
::: องค์ประกอบที่ 8 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้

มิติที่ 3 เอกลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์โรงเรียน
::: องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนในการกำหนดเอกลักษณ์โรงเรียน
:: 1.1 การวางแผนในการกำหนดเอกลักษณ์โรงเรียน
::: องค์ประกอบที่ 2 การนำเอกลักษณ์โรงเรียนสู่การปฏิบัติ
:: 2.1 การนำเอกลักษณ์โรงเรียนสู่การปฏิบัติ
::: องค์ประกอบที่ 3 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลเอกลักษณ์โรงเรียน
:: 3.1 การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลเอกลักษณ์โรงเรียน
::: องค์ประกอบที่ 4 การธำรงรักษาเอกลักษณ์โรงเรียน
:: 4.1 การธำรงรักษาเอกลักษณ์โรงเรียน
::: องค์ประกอบที่ 5 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
:: 5.1 ความสำคัญของเอกลักษณ์โรงเรียน
:: 5.2 จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
:: 5.3 กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
:: 5.4 ผลการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประโยชน์ที่ได้รับ
:: 5.5 ปัจจัยความสำเร็จ
:: 5.6 บทเรียนที่ได้รับ
:: 5.7 การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ
::: องค์ประกอบที่ 8 คลิปประกอบการจัดการเรียนรู้