หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Slider
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านธารนพเก้า
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน
10 : แผนดำเนินงานประจำปี
11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 : E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 : แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปี

มาตรการภายในการป้องกันทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 มาตการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ