ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์
โทรศัพท์ ๐๙๒-๒๕๒ ๙๗๘๔ e-mail : thannoppakao@hotmail.com
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๒ ปี ๑ เดือน