ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เลขที่ 269 หมู่ 6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000 โทรศัพท์ 0-3756-1986 โทรสาร 0-3756-1986
E-mail : thannoppakao@hotmail.com Website : https://www.thannoppakao.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พื้นที่ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นพื้นที่ราชพัสดุ มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ 2 งาน ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ปลูกสร้างอาคาร ถนน ประมาณ 3 ไร่ สวนหย่อม ที่พักผ่อนหย่อนใจ ประมาณ 1 ไร่ ใช้เป็นสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ประมาณ 5 ไร่ และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพาะปลูก ประมาณ 3 ไร่

ลักษณะที่ตั้ง
เขตพื้นที่การให้บริการศึกษาของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้แก่ ประกอบด้วยเขตเขตบริการระดับประถมศึกษา 3 หมู่บ้าน และเขตบริการระดับมัธยมศึกษา 6 หมู่บ้าน ตำบลหนองหว้า
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ประมาณ 30 กิโลเมตร
อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.สนามชัยเขต (จ.ฉะเชิงเทรา) และ อ.กบินทร์บุรี (จ.ปราจีนบุรี)

ลักษณะภูมิประเทศ
เขตพื้นที่บ้านธารนพเก้า หมู่ 6 และ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำไร่ ทำสวน เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ไม้ยูคา สวนมะม่วง กล้วย มีป่าไม้ชุมชนซึ่งไม่สมบูรณ์และเหลือน้อยแล้ว แหล่งน้ำมาจากฝายส่งน้ำ

สภาพสังคม การปกครอง และการเมือง

 1. การปกครอง ในเขตความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การบริการของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า
  ประกอบด้วยเขตเขตบริการระดับประถมศึกษา 3 หมู่บ้าน คือ บ้านธารนพเก้า (หมู่ 6) บ้านคลองสำราญ (หมู่ 17) และ บ้านเกตุจำปา (หมู่ 22) เขตบริการระดับมัธยมศึกษามีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ บ้านธารนพเก้า(หมู่ 6)
  บ้านเขาดิน(หมู่ 8) บ้านคลองนางาม (หมู่ 12) บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ (หมู่ 15) บ้านคลองสำราญ (หมู่ 17)
  และ บ้านเกตุจำปา (หมู่ 22)
 2. ประชากร ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และ รับจ้างทั่วไป
  ด้านศาสนา
  ประชากรใน พื้นที่เขตบริการศึกษาของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 100 %
  มีศาสนสถานที่เป็นวัด 1 แห่งคือ วัดธารนพเก้า

ด้านวัฒนธรรม
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเพดั้งเดิมมาจากภาคอีสาน และภาคกลาง (พูดภาษาไทยอีสาน ไทยโคราช ไทยยวน) มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่กลมกลืนกัน สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทที่ดูดซับเอาความเจริญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำรงชีวิต กิจกรรมทางศาสนา เช่น บุญกฐิน บุญผ้าป่า บุญข้าวสาร์ท เป็นต้น

ด้านการศึกษา
ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนบ้านธารนพเก้าจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่๒ – ๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 25๖๒ มีนักเรียน ๔๗๙ คน
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีองค์คณะบุคคลที่เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 1. นายจันทร์ โสมาบุตร ประธานกรรมการสถานศึกษา
 2. นางสังวาล แก่นพุดซา ผู้แทนผู้ปกครอง
 3. นายชัชชัย ฆ้องเล็ก ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. นางสาริณี สุจริต ผู้แทนองค์กรชุมชน
 5. นางสาวมยุเรศ หาญสูงเนิน ผู้แทนผู้ศิษย์เก่า
 6. นายสมโภชน์ กองเงินกลาง ผู้แทนองค์การศาสนา
 7. นายวิรัตน์ มานะงาน ผู้แทนองค์การศาสนา
 8. นายลิขิต เวทย์อุดม ผู้แทนครู
 9. นายสวัสดิ์ สินสันเทียะ กรรมการ
 10. นายสำเริง เกือบกลาง กรรมการ
 11. นายสมศักดิ์ บ่อกลาง กรรมการ
 12. นางปราณี กิ่งทอง กรรมการ
 13. นายสี ขำโพธิ์ กรรมการ
 14. นายพนม จันทร์น้อย กรรมการ
 15. นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน /กรรมการและเลขานุการ