ครูสายประถม

นางวัชรินทร์ ท้าวคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายอภินันท์ หอมคง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายธนพล บุญลอย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศุภสุตา ตนภู
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอรทัย ชูยศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.นาฏศิลป์และการละคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกมลรัตน์ คอมเหลา
ตำแหน่ง ครูชำนาญพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวยุรีพร คำล้าน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กทม.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายวรพล เรืองนก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายศักดา จิตร์สุภา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพิมพิไล จันมิตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรำไพ สังข์ชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุจิตตรา ขำแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. นวัตถกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2