ครูสายประถม

นางวัชรินทร์ ท้าวคำ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุพิน สุดปัญญา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพัชราพร อินทร์ประโคน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปราณี กรองสี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางลำไพ เวทย์อุดม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุจิตตรา ขำแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิมพิไล จันมิตร
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกมลรัตน์ คอมเหลา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายศักดา จิตร์สุภา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรำไพ สังข์ชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศุภสุตา ตนภู
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายลิขิต เวทย์อุดม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายคณาเดช ลายสนธิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6