ครูสายมัธยม

นายคนิณ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา กศ.บ.คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางพรรุ่ง หาญเชิงชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายมิตรชัย ชัยสาร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมะลิวรรณ รัตน์ประภา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.สื่อสารมวลชน
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมาลินี ยินดี
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา กศ.ม.คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวหนูพิน ยาตะกาศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอภินันท์ หอมคง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวยุรีพร คำล้าน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสายรุ้ง สาระสุภาพ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1