ครูสายมัธยม

นายคนิณ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา กศ.บ.คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรรุ่ง หาญเชิงชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คบ.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสายรุ้ง สาระสุภาพ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายมิตรชัย ชัยสาร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนุชา นิลชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คบ.สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวหนูพิน ยาตะกาศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2