ครูสายอนุบาล

นางสุทธิษา หอมไสย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวชัญญากาญจน์ เฉลิมรัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวเพ็ญประภา กองสันเทียะ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา คบ.ปฐมวัย

นางบุษดี วินากรม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา คบ.การประถมศึกษา