ปรัชญา

        “วิริเยน ทุกขมจฺเจติ”     บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร