ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านธารนพเก้าเป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทอำเภอจัดตั้ง ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านคลองอีนพใน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันสละทรัพย์ ที่ดิน และแรงงาน ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.ซ ขนาด 2 ห้องเรียน ในที่ดิน 18 ไร่ ซึ่งได้มาจากการบริจาคของราษฎรผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

          1. นางทองอินทร์          ศรีจำปา                    จำนวน   5   ไร่

          2. นายกุ่ม                  ประดับศรี                  จำนวน   5  ไร่

          3. นายหลาบ              กริ่มใจ                      จำนวน   5  ไร่

          4. ราษฎรบริจาค                                       จำนวน   3  ไร่

          แต่ต่อมาเกิดความขัดแย้งในเรื่องการบริจาคเงินค่าที่ดินที่ราษฎรบริจาค จำนวน 3 ไร่ จึงยกเลิกการบริจาค จึงเหลือที่ดินเพียง 15 ไร่ ต่อมานายรด  เกือบกลาง บริจาคอีก 2 งาน นอกจากนี้ราษฎรยังได้บริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้อีก ประกอบด้วย กระดานดำ 4 แผ่น โต๊ะเก้าอี้ ครู 1 ชุด และม้านั่งสำหรับเรียน จำนวน 50 ชุด โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 แรกเปิดมีนักเรียน 110 คน ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ทางราชการได้ส่งนายปรีดา  แสงศรีจันทร์รัตน์ ตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นโรงเรียนที่มีครูสอนคนเดียว เปิดทำการสอน ในปีการศึกษา 2521 มีชื่อว่าโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายอาทิตย์  ละมุน หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี มาเป็นประธานในการเปิด

          ในปีการศึกษา 2537 ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล

          ในปี พ.ศ. 2540 มีผู้บริจาคที่ดินเพิ่ม จำนวน  5  ไร่  คือ

          1. นางสมฤทธิ์             จากครบุรี                  จำนวน   1  ไร่

          2. นางอบ                  สุดปัญญา                  จำนวน   1  ไร่

          3. นางประจวบ            เสือสุวรรณ                 จำนวน   3   ไร่