พันธกิจ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต มีทักษะด้านอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข