มิติที่ 2 องค์ประกอบที่ 3.1 การบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา