มิติที่ 2 องค์ประกอบที่ 4.1 ครูและบุคลากรมืออาชีพและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน