มิติที่ 2 องค์ประกอบที่ 5.2 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019