เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

3. ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล