รับการนิเทศ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ศน.ดร.เปรมปรี เค้าอ้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้มานิเทศโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เพื่อให้คำชี้แนะในเรื่องโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ขอน้อมรับคำชี้แนะ และนำไปปรับปรุงในการทำงานต่อไป