รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า รับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ครบรอบ 1 ปี โดยมี นายมงคลชัย รัตนอ่อน อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานกรรมการ นางกนกวรรณ รอดคง ผู้ทรงคุณบริหารการศึกษา กรรมการ ว่าที่ร้อยตรี นริศ สุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ นางสาวแววตา ทองเกลี้ยง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ