วิสัยทัศน์

            เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพชั้นนำตามมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงความเป็นไทยภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล