สอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก โดยมีพระคุณเจ้าในตำบลหนองหว้า และผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน มาเป็นกรรมการและดูแลความเรียบร้อย