อบรมวิจัยและพัฒนารูปแบบ ฯ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 นาวสาวมาลินี ยินดี ครู คศ.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เข้าอบรมเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในโรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนบ้านธารนพเก้าต่อไป