ทักษะอาชีพเต้าหวย ป.4-ป.6

ทักษอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 การทำเต้าหวยมะพร้าวอ่อน ครูคณาเดช ลายสนธิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำเต้าหวยมะพร้าวอ่อน และคณะครูระดับชั้น ป.4-ป.6 สอนนักเรียนทำเต้าหวยมะพร้าวอ่อน เป็นอาหารว่าง อาหารคนรักสุขภาพ รสชาติ รับรอง ใครได้รับประทานต้องติดใจทุกคน