แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

วันที่ 24-25-26 มกราคม 2566 นายมิตรชัย ชัยสาร ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี หัตถศิลป์สร้างสรรค์ มุ่งมั่นวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เก่งกล้าเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม วันที่ 25-27 มกราคม 2566 รายการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 เด็กหญิงกุลจิรา แสงเพ็ชร เด็กหญิงพรนภา มูลเพชร ได้เหรีญเงิน รายการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 เด็กหญิงชลิดา แก้วเนตร เด็กหญิงสุพรรษา สุโพธิ์ ได้เหรียญเงิน รายการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 ได้เหรียญทองแดง