แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขต

วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 นายมิตรชัย ชัยสาร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางพรรุ่ง หาญเชิงชัย ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านธารนพเก้า นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ โรงเรียนสระแก้ว จำนวน 4 รายการ ได้แก่
1. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-3 นางสาวชลิดา แก้วเนตร นางสาวปาวีณา น้อยสุข ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1
2. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-3 นางสาวพิมพ์ชนก ถาวร นางสาพรชนก ศักดาราช ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1
3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 นางสาวพรนภา มูลเพชร นายวรพล ศรีวรรณดก ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1
4. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-6 เด็กหญิง รินลดา มูลกิจ เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ศรีจำปา ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3 นางสาววิไลวรรณ จันดี ได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1