แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ