โครงการปลูกต้นไม้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายมิตรชัย ชัยสาร ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน ตามโครงการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ