โรงเรียนสุจริต

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านธารนพเก้า
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ

18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
:: พรบ+จัดซื้อจัดจ้าง+ประกาศราชกิจจา+24+กพ+2560
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง+พศ2560
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง+ว่าด้วยเงินเพิ่ม
:: แนวทางปฏิบัติในระบบ+e-GP
:: คู่มือขั้นตอนจัดทำร่าง+-+บริหารสัญญา+(V.2)
:: คู่มือ+e-Market+กรณี+Thai+Auction+(V.2)
:: คู่มือจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_08-02-2562
:: คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
:: คู่มือวิธีคัดเลือก
:: คู่มือe-Bidding-สำหรับหน่วยงานของรัฐ
:: โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
:: พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
:: ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของ
:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว20 ลว 9 ธ.ค.59
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลว 5 ก.ค. 60
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว5 ลว 12 เม.ย.54
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 - ว17 ลว 30 ก.ย. 52
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว24 ลว 28 ธ.ค.59
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ต.ค. 61
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลงวันที่ 28
28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
:: แผนการจัดการเรียนรู้
::: แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
::: แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
::: แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
:: โครงการแนะแนวอาชีพ
::: การปลูกผักกางมุ้ง
::: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
::: การปลูกผักสวนครัว
38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 : แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในการป้องกันทุจริต