โรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านธารนพเก้า
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
:: พรบ+จัดซื้อจัดจ้าง+ประกาศราชกิจจา+24+กพ+2560
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง+พศ2560
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง+ว่าด้วยเงินเพิ่ม
:: แนวทางปฏิบัติในระบบ+e-GP
:: คู่มือขั้นตอนจัดทำร่าง+-+บริหารสัญญา+(V.2)
:: คู่มือ+e-Market+กรณี+Thai+Auction+(V.2)
:: คู่มือจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_08-02-2562
:: คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ
:: คู่มือวิธีคัดเลือก
:: คู่มือe-Bidding-สำหรับหน่วยงานของรัฐ
:: โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
:: พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
:: ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของ
:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว20 ลว 9 ธ.ค.59
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลว 5 ก.ค. 60
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว5 ลว 12 เม.ย.54
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 - ว17 ลว 30 ก.ย. 52
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว24 ลว 28 ธ.ค.59
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ต.ค. 61
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลงวันที่ 28
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
:: แผนการจัดการเรียนรู้
::: แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
::: แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
::: แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
:: โครงการแนะแนวอาชีพ
::: การปลูกผักกางมุ้ง
::: การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
::: การปลูกผักสวนครัว
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 : แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในการป้องกันทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 :  มาตการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 :  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม