Active Learning

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า นายเข็มมะรัต บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า คณะครู หัวหน้ากลุ่มสาระ ให้การต้อนรับ ศน.ละเอียด ทาวี ศน.อนุวัตร์ วิชัยต๊ะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ได้มาแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยความยินดียิ่ง